Skip available courses

  Available courses

            ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษาไพธอน โครงสร้างของภาษาไพธอน การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม ชนิดของข้อมูล นิพจน์ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร การรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูล ชุดคำสั่งโปรแกรม คำสั่งเลือกให้ทำ คำสั่งวนซ้ำ การใช้ฟังก์ชัน และการวาดผังงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาก่อนการเขียนโปรแกรม

            โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

            เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

             ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะและอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมภาษา การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้การสื่อสารและการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงาน การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

            โดยกระบวนการอธิบายองค์ความรู้ที่ได้รับ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา เขียนโปรแกรม พัฒนาโครงงาน โดยการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

            เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ